نقاشی های هنرمندان و معرفی نقاشان ایران و جهان


این سایت در باره نقاشی و بخصوص نقاشی رئالیسم و هایپر رئالیسم معاصر جهان میباشد و به معرفی آثار نقاشان معاصر ایران و جهان که به سبک واقعگرایانه نقاشی میکنند میپردازد.

نقاشی معاصر جهان


مجموعه ای از آثار نقاشان معاصر جهان که در قالب رئالیستی و واقعگرایانه نقاشی میکنند در این بخش قابل مشاهده میباشد. هنرمندانی چون دیرک جیمیرسکی، دیگو فازیو، دیوید کاسان و ...

جهت مشاهده نقاشیهای هنرمندان این بخش وارد صفحه نقاشی معاصر جهان شوید.

نقاشی معاصر ایران


مجموعه ای از آثار نقاشان معاصر ایران در این بخش قابل مشاهده میباشد.
جهت مشاهده نقاشیهای هنرمندان این بخش وارد صفحه نقاشی معاصر ایران شوید.