سایت نقاشی
نقاشیهای هنرمندان ومعرفی نقاشان ایران و جهان

این سایت در باره نقاشی و بخصوص نقاشی رئالیسم و هایپر رئالیسم معاصر جهان میباشد و به معرفی آثار نقاشان معاصر ایران و جهان که به سبک واقعگرایانه نقاشی میکنند میپردازد.

 

نقاشی معاصر جهان

مجموعه ای از آثار نقاشان معاصر جهان که در قالب رئالیستی و واقعگرایانه نقاشی میکنند در این بخش قابل مشاهده میباشد. هنرمندانی چون دیرک جیمیرسکی، دیگو فازیو، دیوید کاسان و ...

نقاشی معاصر ایران

مجموعه ای از آثار نقاشان معاصر ایران در این بخش قابل مشاهده میباشد. آثار اغلب این هنرمندان در چهارچوب رئالیستی قرار میکیرد.